Missie & visie

Inleiding

Peuterspeelzaal Het Visje is een voorschoolse basisvoorziening voor kinderen in de peuterleeftijd van 2 tot 4 jaar waarin ze worden gestimuleerd in hun individuele ontwikkeling. De peuterspeelzaal biedt kinderen de gelegenheid om in groepsverband te spelen, elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Spelen neemt hier een centrale plaats in. Spelen is leren en ontwikkelen. Contacten met leeftijdgenoten kunnen hier op de peuterspeelzaal al beginnen. Onze pedagogische doelstelling is: "De ontwikkeling van een kind wordt positief gestimuleerd door het scheppen van een sfeer en klimaat waarin acceptatie, veiligheid en geborgenheid belangrijke pijlers zijn."

Acceptatie

We streven naar een sfeer waarin alle kinderen zich thuis voelen, ongeacht hun achtergrond. We treden elkaar met openheid, respect en vertrouwen tegemoet.

Veiligheid

Kinderen hebben een vast ritme nodig en duidelijkheid. Door het dagprogramma te visualiseren met pictogrammen bieden we de kinderen houvast. We willen ons als peuterspeelzaal onderscheiden door duidelijke vaste schooltijden te hanteren, namelijk van 8.45- 12.00u.

Geborgenheid

We vinden een klimaat in de groep waar een gevoel van saamhorigheid heerst belangrijk. In de groep ontvangt ieder kind waardering en heeft het kind het recht zichzelf te zijn. Uiteraard zijn peuters meerdere ochtenden per week welkom.

Ontwikkeling van kinderen

Peuterspeelzaal Het Visje heeft de visie dat ieder kind uniek is. Kinderen hebben hun eigen aanleg, tempo, achtergrond, belangstelling en mogelijkheden. Wij werken vanuit een ontwikkelingsgerichte benadering. We gebruiken hierbij eigen thema's en de methode "Puk en Ko". Zo sluiten de pedagogisch medewerkers aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van de kinderen en stimuleren hen om een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers doen actief mee aan spelactiviteiten. De (veilige) omgeving en de pedagogisch medewerker hebben een belangrijke rol. In het vrije spel is er veel ruimte om met andere peuters te spelen. De pedagogisch medewerker volgt het ontwikkelingsproces en probeert het kind een stapje verder te brengen. Ze heeft hierin een begeleidende en ondersteunende rol. De taal, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling worden duidelijk gestimuleerd aan de hand van de methode "Puk en Ko". De pop Puk is een zeer belangrijk figuur in Puk & Ko en vervult de rol van intermediair tussen de leidster en de peuters.